3.5 Vocabulary

The minimum core vocabulary lists are primarily intended as a guide for teachers to assist in the planning of schemes of work.

The assessment tasks at Foundation Tier will require students to understand and respond to common or familiar words and/or forms of words that are not on the vocabulary list.

The assessment tasks at Higher Tier will require students to understand and respond to words and/or forms of words that are not on the vocabulary list and which are less common or familiar than those used in relation to Foundation Tier assessments.

Vocabulary listed under a particular theme should be considered transferable, as appropriate, to the other themes.

Students will be expected to be familiar with feminine forms of nouns/adjectives where these are not given.

Rubrics and instructions

The following is a guide to the sort of rubrics and instructions which will be used in Section B of the Listening and Reading exams. The list is indicative, not exclusive.

Polish

English

NB Możesz użyć tę samą literę więcej niż jeden raz.

NB You can use the same letter more than once.

Która to jest osoba? Napisz imię właściwej osoby.

Which person is it? Write the name of the correct person.

Kto to jest? Napisz imię tej osoby.

Who is it? Write the name of the correct person.

Wybierz poprawne zdanie. Wybierz (dwa) poprawne zdania.

Choose the correct sentence. Choose (two) correct sentences.

Wybierz poprawną odpowiedź.

Choose the correct answer.

Dokończ/ uzupełnij … po polsku.

Complete…in Polish.

Uzupełnij tabelkę.

Complete the grid.

Uzupełnij tekst słowami wybranymi z listy poniżej.

Complete the following text with words from the list below.

Zdecyduj, czy to jest: prawda (P), fałsz (F), czy nie jest wspomniane w tekście (?). Napisz P, F, ?.

Decide if it is True (P), False (N) or Not Mentioned (?). Write P, N or ?.

Podaj dwa szczegóły/ detale.

Give (two) details.

Posłuchaj tego urywka…/ fragmentu…/ wyjątku...

Posłuchaj rozmowy/ wywiadu/ raportu…

Listen to this passage … /this extract … Listen to this conversation/this interview/this report …

Wpisz poprawną literę w każdą kratkę.

Write the correct letter in each box.

Wpisz porawną literę w kratkę.

Write the correct letter in the box.

Wpisz porawne litery w kratki.

Write the correct letters in the boxes.

Rozpoznaj/ zidentyfikuj właściwą osobę.

Identify the correct person.

Nie musisz pisać pełnymi zdaniami.

It is not necessary to write in full sentences.

Przeczytaj….

Read…

Wymień jedną stronę pozytywną i jedną negatywną.

Wymień jedną zaletę i jedną wadę.

Mention one positive and one negative aspect. Mention one advantage and one disadvantage.

Dla opinii pozytywnej napisz P

Dla opinii negatywnej napisz N

Dla opinii pozytywnej i negatywnej napisz P+N

For a positive opinion, write P

For a negative opinion, write N

For a positive and negative opinion, write P+N

Która odpowiedź jest poprawna?

Which is the correct answer?

Wypełnij luki.

Fill in the blanks.

Odpowiedz na te pytania.

Answer these questions.

Odpowiedz (na te pytania) po polsku.

Answer (the questions) in Polish.

The following is a guide to the sort of rubrics and instructions which will be used in the Writing exam. The list is indicative, not exclusive.

Polish

English

Opisz…

Describe…

Napisz…

Write…

Napisz około 40 słów po polsku.

Write approximately 40 words in Polish.

Napisz około 90 słów po polsku. Napisz coś na temat każdego podpunktu.

Write approximately 90 words in Polish. Write something about each bullet point.

Napisz około 150 słów po polsku. Napisz coś na temat obydwu podpunktów.

Write approximately 150 words in Polish. Write something about both bullet points.

Co widzisz na fotografii? Napisz cztery zdania po polsku.

Write four sentences in Polish about the photo.

Wspomnij…/ Wymień…

Mention...

General vocabulary

Students will be expected to use and understand the general vocabulary listed below. This vocabulary is not restricted to specific settings and can occur in any of the themes listed in the specification.

Comparisons

Polish

English

podobny

similar

przeciwny

opposite

różny (różnie)

different(ly)

taki sam

the same, equal

dobry, lepszy, najlepszy

good, better, the best

inny

different

mniej

less

porównać

to compare

przynajmniej

at least

różnica

difference

różny

different

taki jak

as … as

w zasadzie; w sumie

in principle

wiele; więcej; najwięcej

much, more, the most

wysoki; wyższy; najwyższy

high, higher, the highest

zły; gorszy, najgorszy

bad, worse, the worst

Conjunctions and connectives

Polish

English

aby

so that, in order that

albo…albo

either ... or ...

ani…ani

neither ... nor

aż do

until, up to

bez wątpienia

without a doubt

czy

whether

dlatego, z tego powodu

therefore, because of that

jakby; jak gdyby

as if, as though

jakkolwiek

anyhow

jednak

nevertheless

jeżeli

if, provided that

kiedy

when

najpierw

at first

naprawdę

actually, really

nie tylko ….ale również

not only … but also

niemniej jednak

if, nevertheless

niestety

unfortunately

oczywiście

of course, obviously

od

from

od kiedy

since

oprócz, z wyjątkiem

besides, apart from, except

po pierwsze, po drugie, po trzecie

firstly, secondly, thirdly

podczas, gdy

while

pomimo to

despite, nevertheless, even so

pomimo że

although

ponieważ

because

potem

afterwards

przecież

after all

przypadkiem

by chance

też

also

to jest

that is (ie)

w każdym razie

anyway, in any case

w końcu

eventually, in the end, finally

w przeciwnym razie

otherwise, or else

zanim

before

że

that

żeby

(in order) to

Prepositions

Polish

English

do

to

na

on

od

from

przy

near, by

bez

without

dla

for

dookoła, około

around, at about

koło

near

naprzeciw

opposite

obok

next to, beside

po, zgodnie z

after, according to

pod

under, below

podczas

during

pomiędzy

between

ponad

over, above

przed

in front of, before, ago

przez

through

z

from, with

z powodu

because of

za

behind

Negatives

Polish

English

wcale

not at all

ani

not even

już nie

no longer

nic

nothing

nigdy

never

nikt

nobody

nie

not

jeszcze nie

not yet

zupełnie nie

not at all

Alphabet

Students are expected to know the letters of the alphabet.

Polish

English

litera

letter

przeliterować

to spell

Numbers

Students are expected to know the cardinal numbers 0 - 1,000 and the word for 1,000,000 = Milion.

They are also expected to know the ordinal numbers first - tenth eg 1st = pierwszy; 2nd = drugi; 3rd = trzeci etc.

Other number expressions

Polish

English

cyfra

figure, digit

liczba, numer

number

para

pair

tuzin

dozen

Money

Polish

English

banknot

note

drobne

small change

gotówka

cash

kieszonkowe

pocket money

moneta

coin

rozmienić

to change

złotówka, jeden złoty, dwa złote, pięć złotych

one zloty, two zloty, five zloty

Asking questions

Polish

English

Co to jest?

What is this?

Co widzisz na fotografii?

What do you see on the photograph?

Co?

What?

Czy?

Word put at the start of a sentence to make it into a question

Dlaczego?

Why?

Dokąd?

Where to?

Gdzie?

Where?

Ile?

How much/many?

Jak długo?

How long?

Jak?

How?

Jaki?

What sort of …?

Kiedy?

When?

Kto?

Who?

Który?

Which? Which one?

Skąd?

Where from?

Z czym?

What with?

Greetings and exclamations

Polish

English

Bardzo mi miło

It’s a pleasure

Do widzenia

Goodbye

Do zobaczenia

See you later

Dzień dobry

Good morning

Dziękuję

Thank you

Gratulacje!

Congratulations!

Na zdrowie!

Cheers!

Nie ma za co

You're welcome, don’t mention it

Powodzenia!

Good luck!

Przepraszam

Excuse me/sorry

Ratunku! Na pomoc!

Help!

Smacznego!

Bon appétit! enjoy your meal!

Udanych wakacji!

Have a good/nice holiday!

Wesołych Świąt!

Merry Christmas!

Witamy!

Welcome!

Wszystkiego najlepszego!

All the best!

Opinions

Polish

English

bać się

to be afraid

bezmyślny

thoughtless

bezpieczny

safe

bezsensowny

senseless

bezużyteczny

useless

być przeciwko czemuś

to be against something

być za czymś

to be in favour of something

całkowicie

completely

cieszyć się

to be glad/ happy

cudowny/ wspaniały

marvellous

drogi

expensive, dear

głupi

stupid

imponujący

impressive

interesować się czymś

to be interested in something

kochać

to love

kochany

dear

lubić

to like, to enjoy

lubię to

I like it

łatwy

easy

mieć czegoś dość

to be fed up with something

miły

pleasant

może

perhaps

możliwy

possible

myśleć

to think

naprawdę

really

nawet

even

nie mieć pojęcia

to have no idea/no clue

niegrzeczny

naughty

niemożliwy

impossible

nienawidzić

to hate

niepewny

unsure

niespokojny

anxious, apprehensive

niewiarygodny

unbelievable

nudzić się

to be bored

okropny

terrible

pewny, na pewno

definite, definitely, certainly

pomysł

idea

popsuty, zepsuty

broken, damaged

pożyteczny

useful

prawdopodobnie

probably

prawdziwy

real

prosty

simple

przygnębiony

depressed

straszny

dreadful

szkoda, (że …)

it’s a shame/pity (that …)

tani

cheap

to jest niepoprawne

that’s not right/correct

to zależy od …

it depends on …, whether …

trudny

difficult

ważny

important

wierzyć

to believe

woleć

to prefer

wrażliwy

sensitive

wspaniały

wonderful, excellent, brilliant

wszystko jedno

it doesn’t matter, it’s all the same

wygodny

comfortable

zabawny

amusing, funny

zadowolony

happy, glad, pleased, satisfied

zaskoczony

surprised

zgadzać się

to agree

zły, zagniewany

cross, angry, annoyed

znakomity, wybitny

excellent, outstanding

życzyć

to wish

Expressions of time

Seasons

Polish

English

jesień

autumn

lato

summer

pora roku

season

wiosna

spring

zima

winter

Months of the year, days of the week

Polish

English

czerwiec

June

czwartek

Thursday

dzień

day

grudzień

December

kwiecień

April

lipiec

July

listopad

November

luty

February

maj

May

marzec

March

miesiąc

month

niedziela

Sunday

październik

October

piątek

Friday

poniedziałek

Monday

rok

year

sierpień

August

sobota

Saturday

styczeń

January

środa

Wednesday

tydzień

week

wrzesień

September

wtorek

Tuesday

The Clock

Polish

English

czas

time

dokładnie

exactly

godzina

hour (length)

Która jest godzina?

What time is it?

kwadrans

a quarter

na czas

on time

o której godzinie?

at what time?

południe

midday

pół

half

północ

midnight

późno

late

spóźnia się, śpieszy się (zegar, zegarek)

it is slow, it is fast (clock, watch)

Other expressions of time

Polish

English

chwila

moment

codziennie

every day

czasami

now and again, sometimes

czasy

times

często

often

data

date

do niedawna

until recently

dzisiaj/ dziś

today

jutro

tomorrow

już

already

na początku

at first

nagle

suddenly

następny

next

natychmiast, zaraz

immediately, straight away

niedługo

soon

noc

night

normalnie

usually

obecny, teraźniejszy

present (time, tense)

od czasu do czasu

from time to time

od

from, since

ostatni

last

ostatnio

recently, lately

początek

beginning, start

pojutrze

the day after tomorrow

popołudnie

afternoon

poprzedni

former

potem, następnie

afterwards

powoli

slowly

prawie

almost, nearly

przedtem

beforehand

przedwczoraj

the day before yesterday

przeszłość, przeszły

past (time, tense)

przez

for (length of time)

przyszłość, przyszły

future (time, tense)

rano

(in the) morning

raz

once

rzadko

seldom, rarely

skończyć

to finish

szybko

quickly

teraz

now

trwać

to last

w międzyczasie

in the meantime

wcześnie

early

wczoraj

yesterday

wieczór

evening

wiek/ stulecie

century

wielokrotnie

again and again, many times

wreszcie

finally

wtedy

then

z wyprzedzeniem

in advance

zakończyć

to finish

zawsze

always

znowu

again

zwykle

usually

Location and distance

Polish

English

blisko

near

być położony, znajdować się

to lie, to be situated, to find oneself

daleko

far

do przodu

forwards

do tyłu

backwards

gdzieś

somewhere

miasto

town/city

miejsce

place

mila

mile

na dnie, poniżej

at the bottom, below

na dworze

outside, outdoors

na zewnątrz

outside

niedaleko, blisko

nearby, close to

nigdzie

nowhere

od...do

from … to

odległy

distant

pomiędzy

among, between

ponad

above

prosto

straight ahead

róg

corner

strona

side

tam

(over) there

tam i z powrotem, powrotny (bilet)

there and back, return (ticket)

tu

here

wewnątrz

inside, indoors

wracać

to go back

wszędzie

everywhere

zostać

to stay

Weights and measures

Polish

English

butelka

bottle

cały

whole

cienki

thin

ciężki

heavy

dość/ wystarczająco

enough

dużo, wiele

a lot of, lots

funt

pound

gruby

thick, fat

inny

other, different

kawałek

piece

kilka

a few, several

lekki

light

miara

measure

mierzyć

to measure

mniej więcej

about, roughly, more or less

oba

both

ogromnie

enormously

około

about

opakowanie

wrapping

paczka

parcel

pełny

full

plaster

slice

pojedynczy

single

przynajmniej

at least

pudełko, pudło

box

pusty

empty

puszka

can, tin

rozmiar

size

rzecz

thing

szeroki

wide

średniego rozmiaru

medium-sized

torba

bag

trochę

a little, a bit, some

trochę, niewiele

little, not much

waga

weight

ważyć

to weigh

wszystko

everything, all

Shape

Polish

English

koło

circle

kwadrat

square

okrągły

round

prostokąt

rectangle

trójkąt

triangle

Weather

Polish

English

błyska się

it’s lightning

błyskawica

(flash of) lightning

burza

storm

burza z piorunami

thunderstorm

chłodno

cool

chmura

cloud

cień

shadow

ciężki, ostry

heavy, severe

deszcz

rain

grad

hail

grzmi

it’s thundering

grzmot

thunder

księżyc

moon

ładna pogoda

fine weather

mgła

fog

mokro

wet

niebo

sky

pada grad

it’s hailing

pochmurnie

overcast, cloudy

pogoda

weather

prognoza pogody

weather forecast

przelotny deszcz

shower

stopień

degree

sucho

dry

śnieg

snow

świecić

to shine

świeży

fresh

wilgotny

damp

zamarzać

to freeze

zimno

cold

Access

Polish

English

darmowy

free

otwarty

open

otworzyć

to open

wejście

entry, entrance

wstęp

admission

wyjście

exit (building)

zajęty

occupied, engaged

zakazany

forbidden

zamknąć

to close

zamknięty

closed

zjazd

exit (motorway)

Correctness

Polish

English

dobre, złe zachowanie

good, bad behaviour

fałszywe, błędne

false, wrong

korekta, poprawa

correction, improvement

mieć rację

to be right

mylić się

to be wrong

obowiązkowy

compulsory

pomyłka , błąd

mistake, error

poprawny, prawidłowy

right, correct

skorygować, poprawić

to correct, to improve

Materials

Polish

English

bawełna

cotton

drewno

wood

jedwab

silk

tektura

cardboard

papier

paper

skóra

leather

srebro

silver

szkło

glass

wełna

wool

złoto

gold

zrobiony z

made of

żelazo

iron

Common abbreviations

Polish

English

dr

doctor

funt brytyjski

£ = pound sterling

itd.

etc = and so on

m.in.

among other things

np.

eg = for example

PKP

Polish Railways

prof.

professor

tel.

telephone

tj.

ie = that is

ul.

street

wg

according to

WP

Polish Armed Forces

zł.

Polish Zloty

Theme based vocabulary (Foundation Tier)

Identity and culture

Me, my family and friends

Polish

English

(bardzo) lubię …

I like ... (very much)

bezczelny

cheeky

bliźnięta

twins

broda

beard

brzydki

ugly

być w dobrym/ złym nastroju

to be in a good/bad mood

być zawstydzony/ wstydzić się

to be/feel ashamed

być zdenerwowanym

to be annoyed

całować

to kiss

chłopak

boy

cichy

quiet

cierpliwy

patient

członek rodziny

member of the family

czuć

to feel

data urodzenia

date of birth

denerwować kogoś

to get on someone’s nerves, to annoy someone

dorosły

adult, grown-up

dowód osobisty

identity card

dziecko

child

dziewczyna

girl

dziwny

strange, odd

głowa

head

imię

first name

istota ludzka

human being

jedynak

only child

karmić

to feed

kłócić się, spierać się

to quarrel, to argue

kobieta

woman

kręcony

curly

krok

step

ładny

nice, pretty

lubić

to like

ludzie

people

marzenie

dream

mąż

husband

mężczyzna

man

miejsce urodzenia

place of birth

miejsce zamieszkania

place where you live

młodość

youth

narodziny, poród

birth

nazwać (coś/ kogoś)

to name, to call (something/someone)

nie mogę znieść.../ nie lubię…

I can’t stand .../I don’t like ...

nieśmiały

shy

niezależny

independent

nogi

legs

oczy

eyes

oddzielić

to separate

odwiedzać

to visit

okulary

spectacles, glasses

opiekować się

to care for, to look after

osobowość

personality

oznaczać

to mean

palce

fingers

piękny

beautiful

płakać

to cry

płeć

sex, gender

plecy

back

pojedynczy

single

pomocny

helpful

poślubić

to marry

poważny

serious

powód

reason

pozbawiony poczucia humoru

without a sense of humour

poznać

to get to know

pozwolić

to allow

prosić, błagać

to ask, to beg

przedstawić się

to introduce oneself

przepraszać

to apologise

przezwisko

nickname

przyjaźń

friendship

razem

together

ręce

hands

rozwiedziony

divorced

rygorystyczny

strict

sam

alone

samolubny

selfish

schludny, zadbany

tidy, neat

spokojny

calm

ślub

wedding

słynny

famous

śmieszny, komiczny

funny, comical

smutny

sad

sprzeczka

argument

staromodny

old-fashioned

stopa/y

foot/feet

szczery

honest

szczęśliwy

happy

szyja

neck

tatuaż

tattoo

twarz

face

typ, osoba

type, person

ucho

ear

uczucie

feeling

uprzejmy

polite

urodzić się (w dniu)

born (on)

usta

lips

uszy

ears

w separacji

separated

wąs(y)

moustache

wiek

age

wnuczka

grandchild

woleć

to favour, to prefer

wspierać

to support

wybaczyć

to forgive

wygladać jak

to look like

wziąć rozwód/ rozwieść się

to get divorced

ząb

tooth

zabawny

funny

zabawny, dowcipny

humorous, witty

zaręczyć się

to get engaged

znać (osobę)

to know (a person)

żona

wife

żonaty/ mężatka

married man/woman

związek

relationship

związek partnerski

civil partnership

żyć

to live

żywy

lively

Technology and everyday life

Polish

English

automatyczna sekretarka

answer phone

dane

data

drukarka

printer

drukować

to print

dzielić się

to share

dzwonek

ringtone, bell

dzwonić (telefon )

to call, to ring (phone)

kropka

dot

kupić

to buy

media społeczne

social media

nadużywać

to abuse

należeć do

to belong to

niebezpieczeństwo

danger

ochrona

protection

opisać siebie

to describe (oneself)

otrzymać

to receive

ściągnąć, pobrać

to download

pouczające, edukacyjne

informative, educational

pracować

to work

załadować, wgrać

to upload

rozwijać

to develop

ryzyko

risk

sieć

network

skrzynka pocztowa (email )

mail box (email)

strona główna (internet )

homepage (internet)

ukośnik

forward slash

usunąć

to delete

używać

to use

wiadomość

message

wprowadzić (dane do komputera/telefonu)

to enter (data into computer/phone)

wstydzić się, zawstydzający

to be ashamed, embarrassing

wysyłać

to send

wysyłać wiadomości SMS

to send an SMS/text message

zapisać dane na komputerze

to save data on computer

Free time activities

Polish

English

ananas

pineapple

basen kryty

indoor swimming pool

basen odkryty

outdoor swimming pool

bawić się, przyjemnie spędzać czas

to have fun, to enjoy oneself

biały

white

biegać

to run

brzoskwinia

peach

buty

shoes

cebula

onion

cel

goal

chodzić, iść

to walk, to go

ciągnąć

pull

cielęcina / kotlet wieprzowy

veal/pork cutlet

ciężko pracować

to work hard

cukier

sugar

cytryna

lemon

czajnik

kettle

czarny

black

czasopismo

magazine

czereśnia

cherry

czerwony

red

członek

member

dania na wynos

takeaway

danie dnia

dish of the day

danie główne

main course

dres

track suit

dyktafon

recorder, dictaphone

ekran (TV, komputer)

screen (TV, computer)

fasola

bean

film miłosny

romantic film

film przygodowy

adventure film

film rysunkowy

cartoon

gazeta

newspaper

głos

voice

groch

pea

gruszka

pear

grzyb

mushroom

herbatniki

biscuits

indyk

turkey

iść za

to follow

jabłko

apple

jadalnia

dining hall, dining room

jadłospis

menu

jajko

egg

jedzenie, żywność

food

kalafior

cauliflower

kąpielówki

swimming trunks

kelner

waiter

kiełbasa

sausage

klub młodzieżowy

youth club

konkurencja

competition

kostium kąpielowy

swim suit

kotlet schabowy

pork chop

kręgle

skittles, ten pin bowling

lody

ice cream

łowić ryby

to go fishing

łódka

sailing boat

łyżwiarstwo

ice-skating

makaron

noodles, pasta

malina

raspberry

marchewka

carrot

miękki

soft

morela

apricot

muzyka ludowa

folk music

napiwek

tip

narzekać

to complain

niebieski

blue

nurkować

to dive

obuwie

footwear

ocet

vinegar

ogłoszenie

advertisement

ogórek

cucumber

olej

oil

opłata wstępu, bilet wstępu

admission fee, entry ticket

orzech

nut

ostry, gorący

spicy, hot

owoc

fruit

owsianka

porridge oats

pić

to drink

pieczone mięso

roast meat

pieprz

pepper

pietruszka

parsley, parsnip

piosenka

song

płacić

to pay

płot

fence

pogadać

to have a chat

pokaz, przedstawienie

show, performance

polecać

to recommend

pomarańcza

orange

por

leek

porywające

thrilling

pragnienie

thirst

prasa

press

próbować, smakować

to try, to taste

przegrać, stracić

to lose

przekąska

snack

przynieść

to fetch, to get

przystawka

starter

pyszne

delicious

rachunek

bill

robić na drutach

to knit

rodzaj sportu

type of sport

rozrywka

entertainment, pastime

różowy

pink

rzeczy

things, items

rzucić

to throw

samoobsługa

self-service

sanki

sledge/sleigh

seler

celery

ser

cheese

siatkówka

volley ball

siedzenie

seat

skakać

to jump

słodki

sweet

smaczny

tasty

smażona kiełbaska

fried sausage

sok

juice

spotkać (kogoś)

to meet (someone)

strzelać

to shoot

surowy

raw

szachy

chess

szary

grey

szpinak

spinach

śliwka

plum

śmiać się

to laugh

tenisówki

plimsolls

tort/ ciasto

gateau

trenować

to train

truskawka

strawberry

tuńczyk

tuna

usiąść

to sit down

walczyć

to wrestle

wąchać

to smell

wędrówka

a walk, hike

wiadomości

news

widz

spectator

winogrona

grapes

wiosłować

to row

wspinać się

to climb

zabawka

toy

zacząć

to start, begin

zamówić

to order

zbierać

to collect

zielony

green

ziemniak

potato

zupa

soup

żeglować

to sail

żółty

yellow

Customs and festivals in Poland

Polish

English

Boże Narodzenie

Christmas Day

być zadowolonym z czegoś

to be pleased about something

choinka

Christmas tree

dostać, otrzymać

to get, to receive

Święto Konstytucji 3 Maja

Constitution Day, 3rd May

Dzień Matki

Mother's Day

Święto Niepodległości

Independence Day

Dzień Świętego Mikołaja, święty Mikołaj

St. Nicholas' Day, Father Christmas

gość

guest

gospodarz

host

kolędy

Christmas carols

Nowy Rok

New Year’s Day

obecny

present, attending

oczekiwać

to look forward to

pisanka

decorated Easter egg

podziękować

to thank

procesja uliczna

street procession

Środa Popielcowa

Ash Wednesday

świeca

candle

święcić pokarmy

to bless the food

święto

feast day, holiday

święto państwowe

public holiday

świętować

to celebrate

Sylwester

New Year’s Eve

ukryć, schować

to hide

uroczystość

celebration

Walentynki

St Valentine’s Day

Wielkanoc

Easter

Wielki Piątek

Good Friday

wieniec adwentowy

Advent wreath

Wigilia

Christmas Eve

zajączek wielkanocny

Easter bunny

zapalić

to light

zaprosić

to invite

Local, national, international and global areas of interest

Home, town, neighbourhood and region

Polish

English

apteka

pharmacy, chemist's

bankomat

cash point

benzyna

petrol

biblioteka

library

bilet

ticket

blok mieszkaniowy

block of flats

budynek

building

cena

price

chodnik

pavement

Coś jeszcze?

Anything else?

czekać w kolejce

to queue

czynsz

rent

czyścić

to clean

dach

roof

darmo

free of charge

deptak

pedestrian precinct

do wynajęcia

to rent, to hire

dół

downstairs

dom bliźniak

semi-detached house

dom handlowy

department store

dom szeregowy

terraced house

dom wolnostojący

detached house

dostarczyć

to deliver

drzewo

tree

dworzec kolejowy

railway station

dywan

carpet

dzwonić

to ring

fabryka

factory

filiżanka

cup

galeria sztuki

art gallery

garnek

pot/saucepan

góra

mountain

gospodarstwo

farm

gospodarstwo domowe

household

gotować

to cook

iść do domu

to go home

jubiler

jeweller’s

kask

helmet

kąt, róg (ulicy)

corner (of street)

klient

customer

klucz

key

koc

blanket

komoda

chest of drawers

korytarz

corridor

korzyść, zaleta, przewaga

advantage

koszyk na zakupy

shopping basket

krajobraz

landscape

księgarnia

book shop

kubek

mug

kuchenka, piec

cooker, stove

kwiat

flower

las

wood, forest

lekki

light

lodówka

fridge

lustro

mirror

łąka

meadow

łóżko piętrowe

bunk bed

łyżeczka

teaspoon

łyżka

spoon

marka

brand, make

meble

furniture

metro

underground train, tube

miasto

town

miejsce

place

mieszkanie

flat, apartment

mieszkaniec

inhabitant

most

bridge

motocykl

motor bike

na piętrze

upstairs

na wsi

countryside

niekorzyść

disadvantage

nóż

knife

obraz

picture

obrus

tablecloth

oferta specjalna

special offer

ogrzewanie

heating

opróżnić

to empty

otoczony przez

surrounded by

owinąć

to wrap up

palnik

hob

papierniczy

stationery (shop)

paragon

receipt

parter

ground floor

patelnia

pan

piekarnia

bakery

piekarnik

oven

piętro

floor, storey

plac zabaw

playground

plakat

poster

pociąg

train

poddasze, strych

attic, loft

podłoga

floor

poduszka

pillow

pole

field

półka

shelf

położyć

to put

pomnik

monument

posiłek

meal

pożyczyć

to borrow

pralnia chemiczna

dry cleaner's

prysznic

shower

przedmieście

suburb

przedpokój

hall

przejście dla pieszych

zebra crossing, pedestrian crossing

przeprowadzić się

to move house

przyjemność

pleasure

przymierzyć

to try on

przyrząd, urządzenie

apparatus, appliance

przystanek

stop

pukać (do drzwi )

to knock (at the door)

robić zakupy

to shop

roślina

plant

rower

bicycle

rynek

market place

rzecz

thing

rzeka

river

rzeźnik, sklep mięsny

butcher's

salon fryzjerski

hairdresser’s

sąsiad

neighbour

schody

stairs

schody ruchome

escalator

ściana

wall

sklep

shop

sklep odzieżowy

clothes shop

sklep spożywczy

grocer’s shop

skrzyżowanie

crossroads

smażyć

to fry

sprzątać

to tidy up

sprzedaż, wyprzedaż

sale, (clearance) sale

stacja benzynowa

petrol station

stolica

capital city

sufit

ceiling

sygnalizacja świetlna, światła

traffic lights

szafka

cupboard

szuflada

drawer

talerz

plate

torba na zakupy

shopping bag

tramwaj

tram

trawnik

lawn

umywalka

wash-basin

wanna

bathtub

warzywa

vegetable

widelec

fork

wieś

village

wieża

tower

włączyć

to turn on/switch on

własny

own

wózek na zakupy

shopping trolley

wydawać pieniądze

to spend money

wykąpać się

to have a bath

wyłączyć

to turn/switch off

wyprzedane

sold out

wyspa

island

wystawa sklepowa

shop window

wzgórze

hill

zamówienie

order

zamrażarka

freezer

zaoferować

to offer

zasłona

curtain

zatankować

to fill up with petrol/diesel

ziemia

land

złamany

broken

żywopłot

hedge

Social issues

Polish

English

bezradny

helpless

ból

pain, ache

brzuch

stomach

być chorym/ chorować

to be sick

być rannym

to be injured

być w dobrej formie

to be in good form

być zależnym od

to be dependent on

choroba

illness

chory

ill

cudzoziemiec

foreigner

Czuję się chory, niedobrze mi

I feel ill, I feel sick

dbać, opiekować się,

to care for, to look after

dobrowolnie

voluntarily

dom rodzinny

family home

dom starców

old people's home

gruby

fat

humanitarny

humane

karetka pogotowia

ambulance

kolor skóry

colour of the skin

krew

blood

lekarstwo

medicine

ludzki

human

martwić się

to worry

nagroda

prize

nałóg

addiction

narkotyk

drug

nieprzytomny

unconscious

nieżywy

dead

nowotwór, rak

cancer

obcy

foreign

oddech

breath

odżywianie

nourishment, nutrition

otyły

obese

palić

to smoke

pierwsza pomoc

First Aid

pijany, odurzony

drunk, intoxicated

poddać się

to give up

pomóc

to help

przytyć

to put on weight

rada

advice

skaleczyć/ zranić

to injure

rasa

race

rasistowski

racist

równość

equality

ruch, ćwiczenie

movement, exercise

schronisko

hostel

schronisko dla zwierząt

animal shelter

schudnąć

to lose weight

serce

heart

spokój, cisza

peace, quiet

straż pożarna

fire brigade

szkodliwy

damaging, harmful

szpital

hospital

świadomy

conscious

tłusty

fatty

trzymać, utrzymać

to hold, to keep

umrzeć

to die

uzależniony

addicted

uzależniony od narkotyków

drug addict

wada

fault, disadvantage

waga

weight

wątroba

liver

wolontariusz

volunteer

wygrać

to win

wypadek

accident

cnota, zaleta

virtue, advanatage

zatrzymać

to stop

zdrowie

health

zdrowy

healthy

złamać

to break

życie, żyć

life, to live

żyła

vein

Global issues

Polish

English

alternatywne źródło energii

alternative source of energy

ankieta

survey

bez ołowiu

lead free

bezdomny

homeless

bezrobotny

unemployed

bieda

poverty, hardship

bogaty

rich

brudny

dirty

chronić

to protect

czyścić

to clean

dom

house

efekt cieplarniany

greenhouse effect

elektrownia

power station

energia słoneczna

solar energy

głośny

noisy

grozić

to threaten

guma do żucia

chewing gum

gwałtowny

violent

hałas

noise

kosz na śmieci

rubbish bin, litter bin

kraść

to steal

kwaśny deszcz

acid rain

makulatura

waste paper

na dworze

outside

niebezpieczny

dangerous

niszczyć

to destroy

odpady organiczne

organic waste

ofiara

victim

ogólnoświatowy

worldwide

ogrzewanie

heating

opakowanie

packaging

oszczędzać

to save

paliwo

fuel

poczucie własnej wartości

self esteem

pojemnik na śmieci

dustbin

potrzebować

to need

powietrze

air

przeludniony

over-populated

przemoc

violence

przestępca

criminal

przestępstwo

crime

przyjazny dla środowiska

environmentally friendly

publiczny

public

rosnąć

to grow

ruch drogowy

traffic

samotny

lonely

silny

strong

skażenie, zanieczyszczenie

pollution

skorupka

eggshell

słaby

weak

sondaż

opinion poll

społeczeństwo

society

szacunek

respect

szkodliwy

harmful

sztuczne tworzywo

synthetic material

ścieżka rowerowa

cycle lane

śmieci, odpady

rubbish, waste

środki transportu

means of transport

środowisko

environment

tlen

oxygen

ubogi

poor

ubóstwo

poverty

uchodźca

refugee

uciekać/ uciec

to flee

uszkodzić, zaszkodzić

to damage, to harm

warstwa ozonowa

ozone layer

węgiel

coal

wojna

war

wrogi

hostile

wspierać

to support

wymierać

to die out

wypędzić, wydalić

to drive out, to expel

wyrzucić

to throw away

zagrzać

to heat, to warm up

zamarznąć

to freeze

zanieczyszczać

to pollute

zanieczyszczenie powietrza/ wody

air/water pollution

złodziej

thief

zniknąć

to disappear

żebrak

beggar

życie

life

Travel and tourism

Polish

English

Afryka

Africa

afrykański

African

Ameryka

America

amerykański

American

aparat fotograficzny

camera

angielski

English

Anglia

England

atrakcja turystyczna

tourist attraction

Austria

Austria

austriacki

Austrian

auto, samochód

car

awaria

breakdown

Azja

Asia

bagaż

luggage

Belgia

Belgium

belgijski

Belgian

bilet

ticket

biletomat/ automat biletowy

ticket machine

biuro podróży

travel agency

cel

destination

cierpiący na morską chorobę

seasick

czekać na

to wait for

doświadczyć

to experience

droga, ścieżka

road, path

Dunajec

Dunajec

Dzwon Zygmunta

Zygmunt Bell

Europa

Europe

europejski

European

Francja

France

francuski

French

Gdańsk

Gdańsk

Gdynia

Gdynia

godziny otwarcia

opening times

Hiszpania

Spain

hiszpański

Spanish

Holandia

Netherlands

holenderski

Dutch

Irlandia

Ireland

irlandzki

Irish

jeszcze raz

again

jezioro

lake

Kanał Angielski

English Channel

Kanał la Manche

English Channel

kasa biletowa

ticket office

kemping, obozowisko

campsite

kierunek

direction

korek uliczny

traffic jam

Kraków

Cracow

Londyn

London

lot

flight

lotnisko

airport

łódź

boat

mapa drogowa

road map

morze

sea

Morze Bałtyckie

Baltic Sea

namiot

tent

Niemcy

Germany

niemiecki

German

nocleg

overnight stay

nocleg ze śniadaniem

B&B

obozować

to camp

odebrać

to collect, to pick up

odejść

to leave, to go away

Odra

River Odra

odwiedzić

to visit

opalać się

to sunbathe

oparzenie słoneczne

sunburn

opłata za przejazd

fare

opona

tyre

opóźnienie

delay

pamięć

memory

pas bezpieczeństwa

seat belt

pasażer

passenger

pełne wyżywienie

full board

peron

platform

Pieniny

Pieniny

plaża

beach

płyn/ krem do opalania

suntan lotion

poczekalnia

waiting room

podróż

journey, trip

podróż w obie strony

round trip

podróżny

traveller

podróżować

to travel

pokój dwuosobowy

double room

pokój podwójny

twin bedroom

pokój jednoosobowy

single room

Polska

Poland

Poznań

Poznań

prom

ferry

przegapić, spóźnić się, tęsknić

to miss

przenocować

to stay overnight

przewodnik

guide

przybyć

to arrive

przyczepa kempingowa

caravan

Rosja

Russia

rosyjski

Russian

samolot

aeroplane

schronisko młodzieżowe

youth hostel

skrzynka na listy

letter box

spędzać czas

to spend time

sprawdzić

to check

Stare Miasto

Old Town

Sukiennice

Cloth Hall

szafka

locker

Szkocja

Scotland

szkocki

Scottish

szukać

to look for, to search

Szwajcaria

Switzerland

szwajcarski

Swiss

Szwecja

Sweden

szwedzki

Swedish

Tatry

Tatry

Toruń

Toruń

tory

track

trener

coach

w drodze

on the way

wakacje

holiday

Walia

Wales

walijski

Welsh

walizka

suitcase

warte zobaczenia

worth seeing

Wawel

Wawel

wejść

to get in

widok

view

Wielka Brytania

Great Britain

Wisła

river Vistula

Włochy

Italy

włoski

Italian

Wrocław

Wrocław

wybrzeże

coast

wycieczka

tour, excursion

wyjechać

to depart, to leave

wyjście ewakuacyjne

emergency exit

wypełnić

to fill in

wypożyczalnia rowerów

bicycle hire

za granicą

abroad

Zakopane

Zakopane

zamek

castle

Zamek Królewski

Royal Castle

zmienić

to change

znaczek pocztowy

postage stamp

znany

popular, well-known

zostać

to stay

zwiedzać

to sightsee

zwiedzanie miasta

sightseeing tour of a town/city

Current and future study and employment

My studies

Polish

English

dyrektor szkoły

headteacher, principal

język obcy

foreign language

lekcja

lesson

niesprawiedliwy

unfair

przedmiot szkolny

school subject

sprawiedliwy

fair, just

sprytny

clever, smart, cunning

temat, przedmiot

subject

uczyć (kogoś)

to teach (someone)

uczyć się

to learn

Life at school/college

Polish

English

apel

assembly

aula

assembly hall

bardzo dobry

very good

biuro

office

tablica

black/whiteboard

bluzka

blouse

ćwiczenie

exercise

ćwiczyć

to practise

dobry

good

dozorca

caretaker

ferie, wakacje

holidays

garnitur

suit

gimnazjum

secondary school

golić

to shave

hala sportowa/ sala gimnastyczna

sports hall

iść na wagary, wagarować

to play truant

koszula

shirt

krawat

tie

kreda

chalk

laboratorium językowe

language lab

leniwy

lazy

linijka

ruler

malować

to paint

mówić, opowiadać

to tell, to narrate

mundurek

school uniform

nieobecny

absent

niewystarczający

insufficient

obliczyć

to calculate

obudzić się

to wake up

ocena

grade, mark

odpowiadać

to answer

pasta do zębów

toothpaste

pisemny

written

plan lekcji

timetable

plecak

rucksack

płaszcz

coat

pokój

room

pokój nauczycielski

staffroom

poprawić

to correct

poradzić sobie

to manage, to cope

powtarzać

to repeat

pracowity

hard working

presja, aby osiągnąć dobre oceny

pressure to achieve good marks/grades

próbować

to try

przebierać się

to get changed

przebieralnia

changing room

przerwa

break

pytanie

question

reguła

rule

rozbierać się

to get undressed

rozmawiać

to chat, to talk

rozumieć

to understand

rysować

to draw

słownik

dictionary

słuchać

to listen

spodnie

trousers

spódnica

skirt

strona

page

sukienka/ suknia

dress

szalik

scarf

szczoteczka do zębów

toothbrush

szkolna wycieczka

school trip

szkolne podwórze

playground

szkoła podstawowa

primary school

szkoła średnia

high school

szkoła z internatem

boarding school

świadectwo szkolne

school report

świadectwo ukończenia szkoły

school leaving certificate

temperówka

pencil sharpener

trwać

to last

tworzyć

to create

ubierać się

to get dressed

uczeń

student

udany

successful

umyć się

to have a wash

usiąść

to sit down

ustnie

orally

wiedzieć

to know (a fact)

wstać

to get up

wybierać

to choose

wybór

choice

wyjaśnić

to explain

wymiana

exchange

wystarczający

sufficient

zadanie domowe

homework

zadowalający

satisfactory

zapytać

to ask

zdać (egzamin/ test )

to pass (exam/test)

zostać za karę po lekcjach

to have a detention

zostawiać

to leave

zwracać uwagę

to pay attention

Education post-16

Polish

English

decydować

to decide

doświadczenie

experience, experiment

doświadczenie zawodowe

work experience

gotowe, wykonane

ready, done

kolega

friend

kurs

course

list

letter

matura

A-level equivalent

miejsce na uniwersytecie

university place

okazja

opportunity

płaca

wage

płaca minimalna

minimum wage

praca na pół etatu

part-time job

pracować

to work

praktyka

apprenticeship

praktykant

trainee

prawo jazdy

driving licence

rada

advice

semestr

term

szef

boss

szkolenia zawodowe

job training

szkoła zawodowa

vocational school

ubiegać się o

to apply for

zarabiać

to earn

życiorys (CV)

curriculum vitae (CV)

Jobs, career choices and ambitions

Polish

English

biuro

office

budować

to build

budowlaniec/ pracownik budowlany

builder

cały dzień

all day

chcieć, życzyć

to want, to wish

cieśla

carpenter

decydować

to decide

emeryt

pensioner

farmaceuta

pharmacist, chemist

fryzjer

hairdresser

gospodyni domowa

housewife

hydraulik

plumber

kariera

career

kasjer, urzędnik bankowy

cashier, bank clerk

kierowca ciężarówki

lorry driver

kucharz

chef, cook

lekarz

doctor

listonosz

postman

malarz, dekorator

painter, decorator

na zewnątrz, na otwartym powietrzu

outside, in the open air

nauczyciel

teacher

naukowiec

scientist

ogrodnik

gardener

piekarz

baker

pielęgniarka

nurse

podanie

application

podwyżka

pay rise

policjant

policeman

posiadać

to own

praca na pełny etat

full time work

praca na pół etatu

part time job

praca na zmiany

shift work

praca, zawód

job, occupation

pracownik

employee

proboszcz, ksiądz

parish priest

programista

programmer

projektant

designer

randka

date

rolnik

farmer

rozmowa kwalifikacyjna

job interview

rzeźnik

butcher

spełniać

to fulfil

spotkanie

appointment

sprzedawca

shop assistant

strażak

firefighter, fireman

szukać

to look for, to search for

urzędnik państwowy

civil servant

weterynarz

vet

właściciel

owner

wynagrodzenie

salary

zapłata

payment

zatrudniony

employed

Theme based vocabulary (Higher Tier)

Identity and culture

Me, my family and friends

Polish

English

bratanek

nephew

cierpieć

to suffer

denerwować

to annoy

hojny

generous

kawaler

bachelor

krewny

relative

małżeństwo

marriage

mieć dobre poczucie humoru

to have a good sense of humour

narzeczony, narzeczona

fiancé(e)

niezawodny

reliable

obcy, nieznajomy

foreign, unknown

obrączka

wedding ring

opiekować się

to look after

pan młody

bridegroom

panna młoda

bride

pewny siebie

self-confident

pojedynczy

single

popisywać się

to show off

ramię

shoulder

samotny rodzic

single parent

siostrzenica

niece

ślub

wedding

sprostać czemuś

to cope with something

szalony

crazy

szwagier/ szwagierka

brother-in-law/sister-in-law

teść/ teściowa

father-in-law/mother-in law

wątpić

to doubt

wierny

faithful

wnuczka

granddaughter

wnuk

grandson

wrócić

to return

wspólnie

together, jointly

wybaczyć

to forgive

zarozumiały

conceited

zazdrosny

jealous

znajomy, przyjaciel

acquaintance, friend

zrozumienie

understanding

zrównoważony

balanced

związek

relationship

żywy

lively

Technology and everyday life

Polish

English

aplikacje

applications

bezpieczeństwo

safety

internauta

internet user

konsola do gier

game console

konto

account

monitor

screen

nagrywać

to record

oprogramowanie

software

potężny (akumulator , procesor)?

powerful (battery, processor)

strona główna

home page

system operacyjny

operating system

usunąć

to delete

ustawienia

settings

Free time activities

Polish

English

bębny

drums

chude mleko

skimmed milk

cielęcina

veal

czosnek

garlic

nastolatek

adolescent, teenager

domowej roboty

home made

dyrygent

conductor (of orchestra/choir)

ekscytujący

exciting

flet

flute

gazowana woda mineralna

fizzy mineral water

gęś

goose

jagnięcina

lamb (meat)

jajecznica

scrambled eggs

kaczka

duck

lekkoatletyka

athletics

łosoś

salmon

łyżwiarstwo

ice skating

mąka

flour

męczący

tiring

mięso wieprzowe

pork

mięso wołowe

beef

miód

honey

mleko półtłuste

semi-skimmed milk

nagrać

to record

niespodzianka

surprise

pełne mleko

full fat milk

perkusja

percussion

pikantny

spicy

podtytuł

subtitle

pstrąg

trout

pyszne

tasty

skrzypce

violin

smażone jajko

fried egg

szachy

chess

telewizor

TV

wędzony

smoked

wspinaczka górska

mountain climbing

wynik

result

występ

performance

wyścig

race (sport)

zabawa, radość

fun, enjoyment

zawody

tournament

Customs and festivals in Poland

Polish

English

Boże Ciało

Corpus Christi

gościnność

hospitality

Prima Aprilis

April Fool’s Day

Święto Trzech Króli

Epiphany

Zielone Święta/Świątki

Pentecost, Whitsun

Local, national, international and global areas of interest

Home, town, neighbourhood and region

Polish

English

drapacz chmur

skyscraper

dzielnica

district

stół

table

magazyn

storeroom

meble

furniture

możliwości

possibilities

na próżno

in vain

obniżka cen

discount

opłacalny, tani

good value, cheap

oszczędności

savings

porcelana/ talerze, garnuszki, filiżanki

crockery

przeprowadzić się

to move house

przestronny, obszerny

roomy, spacious

schody

staircase

studnia

well

sztućce

cutlery

tereny zielone

green areas

transport publiczny

public transport

ulica jednokierunkowa

one way street

urządzenie

appliance

włączyć

to switch on

wyłączyć

to switch off

za darmo

free of charge

Social issues

Polish

English

anorektyczny

anorexic

brać narkotyki

to take drugs

być chorym

to be sick

cukierki

sweets

czyn przestępczy

criminal offence

dobrowolnie

voluntarily

ktoś w potrzebie

somebody in need

kłamstwo

lie, untruth

lek

medicine

mózg

brain

nadwaga

overweight

narkotyk

drug

niekorzyść

disadvantage

niepijący, abstynent

teetotal

niskotłuszczowy

low in fat

oddech

breath

odwaga

courage

poradnia

advice centre

przedawkować

to overdose

rehabilitacja

rehab

spożyć najlepiej przed datą

best consumed before date

trudności w oddychaniu

breathing difficulties

unikać

to avoid

uprzedzenia rasowe

racial prejudice

uszkodzić, zaszkodzić

to damage, to harm

żywy

alive

Global issues

Polish

English

Czerwony Krzyż

Red Cross

dwutlenek węgla

carbon dioxide

efekt cieplarniany

greenhouse effect

godzina szczytu

rush hour

ludzki, humanitarny

human, humane

nawóz

fertiliser

potrzeba

need

powódź

flood

przekraczać

to exceed

recykling, segregowanie śmieci

recycling

równość

equality

schronisko dla bezdomnych

hostel for homeless people

segregować śmieci

to recycle

spaliny

exhaust fumes

susza

drought

tracić

to waste

utylizacja odpadów

waste disposal

używać

to use

wylesianie

deforestation

zanieczyszczać

to pollute

zwiększyć

to increase

Travel and tourism

Polish

English

biuro informacji turystycznej

tourist information office

broszura, ulotka

brochure, leaflet

dodatkowa opłata, dopłata

extra charge, surcharge

informacja

information

klimatyzacja

air conditioning

krzesło plażowe, leżak

beach chair

odkrywać

to discover

pamiątka

souvenir

pobyt

stay

połączenie

connection

potwierdzić

to confirm

powitalny, serdeczny

welcoming, sincere

przechowalnia bagażu

left luggage office

przytulny

cosy

spojrzeć na coś, obejrzeć

to have a look at something

statek

boat

śpieszyć się

to hurry

towarzyszyć

to accompany

urząd celny

customs

wylesienie

deforestation

wynajem samochodów (firma)

car rental (firm)

wypożyczalnia rowerów

bicycle hire

zapamiętać

to remember

Current and future study and employment

My studies

Polish

English

akademik

hall of residence

egzamin poprawkowy

resit

dyplom licencjacki

Bachelor's Degree

dyplom magisterski

Master's Degree

tłumacz

language assistant, translator

studia podyplomowe

postgraduate studies

stypendium

scholarship

Life at school/college

Polish

English

kara

punishment

kopiować

to copy

korytarz

corridor

nabój

cartridge

nie zdać, oblać (egzamin/ test)

to fail (exam/test)

nieobecny

absent

nożyczki

scissors

obecny

present

odpowiadać

to answer

osiągnięcie

achievement

przenieść się do następnej grupy wiekowej

to be moved up to the next year group

samodzielnie

independently

wagarować

to play truant

wymowa

pronunciation

wynik

result, outcome

zadać pytanie

to ask a question

Education post-16

Polish

English

badania społeczne, polityka

social studies, politics

biznes, ekonomia (przedmiot szkolny)

business studies, economics

fakultet

optional subject

przedmiot obowiązkowy

compulsory subject

rok przerwy

gap year

technikum

technical college

odpaść

to drop out

wolność

freedom

zamierzać

to intend

zatrudnić

to employ

Jobs, career choices and ambitions

Polish

English

księgowy

accountant

pracodawca

employer

prawnik

lawyer

spotkanie

meeting

szansa

opportunity

zaledwie

scarcely

złożyć wypowiedzenie (z pracy); wyrzucić/ zwolnić kogoś z pracy

to hand in one's notice, to sack someone

zgodzić się, zorganizować

to agree, to arrange